Kwaliteit Arbo & milieu

Het is de intentie om zoveel mogelijk toegevoegde waarde te bieden aan het gehele dienstenpakket van de Holding, teneinde een goed en compleet product aan te kunnen bieden, waarbij zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met de relevante milieuaspecten en de bijbehorende milieueffecten binnen de activiteiten van de Van der Wiel bedrijven. Daarnaast willen de Van der Wiel bedrijven zo volledig mogelijk voldoen aan de (wettelijke) eisen en wensen die de opdrachtgever en de overheid aan haar stellen. Deze eisen en wensen zullen in goed overleg (schriftelijk) worden vastgelegd.

Om dit te bereiken is het volgende kwaliteits-, arbo-, en milieubeleid door de directie geformuleerd:

 • Kwaliteits-, arbo- en milieubeleid dienen een geïntegreerd onderdeel te zijn van alle bedrijfsactiviteiten.
 • Het doelmatig beheersen van kwaliteits-, arbo- en milieuaspecten in alle processen binnen de Van der Wiel bedrijven wordt gerealiseerd door middel van procedures, procesbeschrijvingen en werkinstructies uit de geïntegreerde kwaliteits-, arbo-, en milieuzorgsystemen waarbij steeds afstemming plaatsvindt met de eisen die met de opdrachtgever zijn overeengekomen.
 • Het handhaven van een geïntegreerd kwaliteits-, arbo- en milieuzorgsysteem dat ten minste voldoet aan de voorwaarden van de internationale kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001, de VGM Checklist Aannemers (VCA**) en de internationale milieunorm NEN-EN-ISO 14001.
 • Het meten en registreren van procesindicatoren om op basis hiervan te werken aan een continue verbetering van bedrijfsprocessen ten aanzien van mogelijke milieueffecten.
 • Het continu verbeteren van de bedrijfsprocessen en de relevante kwaliteits-, arbo- en milieuaspecten binnen de Van der Wiel bedrijven aan de hand van de huidige en relevante wet- en regelgeving aangaande kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu, de stand der techniek, inspecties, audits, directiebeoordelingen, resultaten van gesprekken, resultaten van metingen en onderzoeken.
 • Het beschermen en bevorderen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van het personeel, inleenkrachten, onderaannemers, bezoekers en derden door instructie, voorlichting, overleg en/of opleiding.
 • Het verduurzamen van de bedrijfsprocessen en het zo optimaal mogelijk reduceren van CO2-uitstoot binnen de van de Van der Wiel bedrijven.

Een adequaat geïntegreerd kwaliteits-, arbo-, en milieubeleid is noodzakelijk om waarborgen te bieden ten aanzien van de productveiligheid voor mens, dier en milieu.

Het geïntegreerde kwaliteits-, arbo- en milieubeleid is gericht op preventie waarbij persoonlijk letsel, brand, fysieke belasting, fysische belasting, (im)materiële (milieu)schade en blootstelingen aan gevaarlijke stoffen bij haar personeel, inleenkrachten, onderaannemers, bezoekers en derden zoveel mogelijk voorkomen dienen te worden door middel van het beheersen van de kwaliteits-, arbo- en milieuaspecten en de bijbehorende effecten, welke voortvloeien uit de activiteiten van de Van der Wiel bedrijven.

De Van der Wiel bedrijven vinden het belangrijk om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van haar personeel, inleenkrachten, onderaannemers, bezoekers en derden zo goed mogelijk te waarborgen, zodat zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s zoals discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en werkdruk.

Mocht er zich ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een situatie voordoen waardoor de betreffende werknemer (tijdelijk) zijn functie niet kan uitoefenen, dan zal in overleg met de betrokkene en de betreffende kerndeskundige worden gezocht naar mogelijkheden om de betreffende medewerker (tijdelijk) aangepast werk aan te kunnen bieden.

De Van der Wiel bedrijven zullen een adequate hulpverleningsorganisatie uitoefenen, ter bestrijding en beperking van gevolgen naar aanleiding van een incident of (milieu)calamiteit.

Naast de RI&E en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en normen kunnen ook de stand van de techniek en kwaliteits-, arbo- en milieuaspecten aanleiding zijn om het kwaliteits-, arbo- en milieubeleid aan te scherpen.

 

Uitvoering

De uitvoering van het geïntegreerde kwaliteits-, arbo- en milieubeleid wordt gekenmerkt door de volgende uitgangspunten:

 • Van alle werknemers wordt verlangd, dat zij vanuit hun functie naar vermogen aan het uitgesproken beleid bijdragen. Zij zullen relevante gegevens objectief registreren om aan te tonen dat het geïntegreerde kwaliteits-, arbo- en milieubeleid daadwerkelijk wordt nageleefd.
 • In geval van derden werkzaam aan projecten buiten Nederland, kunnen de plaatselijk geldende veiligheids-, milieu- en gezondheidsnormen van invloed zijn op de door Van der Wiel bedrijven na te streven normen ten aanzien van een veilige en gezonde werkomgeving.
 • Het kwaliteits-, arbo- en milieubeleid zijn primair een lijntaak en dienen actief gevoerd te worden door alle leidinggevenden. Voor eigen personeel en personeel van derden gelden dezelfde normen ten aanzien van een veilige en gezonde werkomgeving.

De directie is verantwoordelijk voor het kenbaar maken, het uitdragen, het doen begrijpen en het toepassen van het geïntegreerde kwaliteits-, arbo- en milieubeleid. De taken en bevoegdheden, welke staan beschreven in de functieomschrijvingen, omtrent de uitvoering van het onderliggende beleid kunnen worden gedelegeerd aan de medewerkers. Er zullen ten aanzien van een adequate uitvoering voldoende middelen beschikbaar worden gesteld door de directie.

Tevens is de directie verantwoordelijk voor het beoordelen van het kwaliteits-, arbo- en milieubeleid op voortdurende geschiktheid en indien noodzakelijk het aanpassen van dit onderliggende beleid. De directie zal jaarlijks een zorgprogramma opstellen op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu met het oog op continue verbetering van de bedrijfsprocessen en de (milieu)prestaties. Dit zorgprogramma bevat:

 • Opgestelde kwaliteits-, arbo- en milieudoelstellingen welke binnen de toepassingsgebieden van de Van der Wiel bedrijven vallen;
 • De wijze waarop de kwaliteits-, arbo- en milieudoelstellingen worden bereikt aan de hand van taakstellingen;
 • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het personeel t.a.v. de uitvoering van het zorgprogramma;
 • Een tijdsschema van de uitvoering van kwaliteits-, arbo- en milieudoelstellingen en taakstellingen.

 

Nieuwe activiteiten

Indien er nieuwe activiteiten door de Van der Wiel bedrijven worden uitgevoerd, zullen deze activiteiten worden beoordeeld op de relevante kwaliteits-, arbo- en milieuaspecten. Tevens wordt beoordeeld of er nieuwe kwaliteits-, arbo- en milieudoelstellingen en/of taakstellingen geformuleerd dienen te worden.