Waterschap Noorderzijlvest start in 2023 met de uitvoering van de dijkversterking Lauwersmeer – Vierhuizergat. Dit project wordt met inzet van elektrische machines en materieel op waterstof gerealiseerd. Hiermee wil het waterschap de uitstoot van CO2 met 95% wil beperken. Het waterschap investeert hiervoor € 8.2 miljoen.

Het waterschap vormt samen met GMB en Heijmans de aannemerscombinatie Waddenkwartier. Regionale bedrijven is gevraagd, voor deelname in het project Waddenkwartier ook te investeren in schonere machines met minder uitstoot. Een belangrijke stimulans voor de verduurzaming van materieel in de Grond- Weg- en Waterbouwsector.

Van der Wiel participeert in Waddenkwartier

Van der Wiel wil de milieu-impact en -prestaties op een maatschappelijk verantwoord niveau brengen en wil hierin continue verbeteren. Hiervoor zijn doelstellingen vastgesteld en voeren we actief beleid om deze te halen en te handhaven. Een voorbeeld is de reductie van CO2 door het bewust kiezen van de brandstoffen en elektrisch materieel.

Samen werken we zo sneller naar een duurzame en emissie-loze bouwplaats.

Materieel op waterstof of elektriciteit

Het gaat om de inzet van een waterstof vrachtauto, diverse grotere en kleinere kranen, kipper vrachtauto’s, trekkers met opleggers en aggregaten. Door de inzet van elektrisch materieel bespaart zo’n 600.000 liter diesel. Dat is een reductie van 22% op het totale dieselverbruik. De diesel die we gebruiken is fossielvrij en hernieuwbaar, het zogenoemde Hydrotreated Vegetable Oil (HVO100) diesel. De inzet van elektrisch materieel en het gebruik van HVO100 diesel zorgt samen voor 95% minder CO2 ten opzichte van de inzet van regulier materieel om de dijken te versterken.

Hergebruik van grondstoffen en meer biodiversiteit

Naast het beperken van de uitstoot, wordt de dijk versterkt door hergebruik van grondstoffen en draagt zo bij aan de biodiversiteit. Voor de biodiversiteit zijn diverse natuurmaatregelen opgenomen in het project, zoals vismigratie en zoet-zout overgangsgebied. Maar ook kunstmatige riffen voor de dijk (de natuurlijke overgang) en de ontwikkeling van een natuurlijke kwelder. De dijk wordt voor een deel ingezaaid met bloem- en kruidenrijk gras. Verder is de dijk circulair ontworpen. Dat betekent dat bijna 100% van het asfalt, klei en koperslakblokken van de bestaande dijk hergebruikt wordt in de nieuwe dijk. Zodoende hoeven er veel minder nieuwe grondstoffen aangevoerd te worden.

Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat

Vanaf 2023 versterkt het waterschap en haar partners de Groningse Lauwersmeerdijk. Het gaat om 9 kilometer zeedijk tussen Lauwersoog en de Westpolder. Bij de versterking van de dijk, gaan we ook aan de slag met extra’s voor natuur, recreatie en verkeer. Zo zorgen we ervoor dat we ons ook in de toekomst goed beschermen tegen overstromingen. En tegelijk de natuur, recreatie en de bereikbaarheid van het gebied versterken.

Lees meer op: www.lauwersmeerdijk.noorderzijlvest.nl

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Deze dijkversterking is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het HWBP werken de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Lees meer op: www.hwbp.nl

Op onderstaande foto’s een impressie van de bijeenkomst bij het Waterschapshuis Noorderzijlvest, waar het waterschap samen met het Hoogwaterbeschermingsprogramma, aannemerscombinatie Waddenkwartier (GMB en Heijmans) en gecontracteerde onderaannemers de ondertekening van de benodigde financiering vieren.

Meer informatie?

Van der Wiel Holding adviseert, regisseert en realiseert. Heeft u vragen of interesse? Onze experts staan voor u klaar.

Contact opnemen