Het acceptatiereglement van Van der Wiel wordt hieronder weergegeven:

ACCEPTATIEREGLEMENT STEENACHTIG AFVAL

Acceptatiereglement voor steenachtige afvalstoffen aangeboden binnen de inrichtingen van van der Wiel Transport BV voor de locatie de Meerpaal 11 te Drachten en locatie Flensburgweg 9 te Groningen.

Verklaring van begrippen

Aanbieder:           Degene door wie of namens wie afvalstoffen ter verwerking wordt aangeboden.

Vervoerder:         Degene, die de afvalstoffen feitelijk aanvoert.

Beheerder:          Degene, die het beheer over de inrichting of de door deze aangewezen vertegenwoordiger(s)

Afvalstoffen:        Alle stoffen, waarvan de houder zich, met het oog op de verwerking ervan, ontdoet, voornemens is te ontdoen of zich moet ontdoen.

Steenachtig afval:

 • Metselwerkpuin;
 • Betonpuin (on)gewapend;
 • Opgebroken verhardingsmateriaal (asfaltschollen, klinkers, funderingsmateriaal);
 • Gemengd beton/metselpuin.

Openingstijden

De openingstijden van de inrichtingen voor het aanbieden van steenachtig afval zijn: op werkdagen van 7:00 uur tot 16:00 uur. Aanbiedingen na 16:00 uur dienen vroegtijdig kenbaar worden gemaakt.

Aanbieden en aanbiedingsprocedure

Afvalstoffen moeten zodanig worden aangevoerd, dat ze geen aanleiding geven tot verstuiving en dat onderweg niets van de lading verloren gaat.

De vervoerder van de afvalstoffen moet zich melden bij de weegbrugmedewerker op de weegbrug.

De weegbrugmedewerker (1e acceptant) beoordeelt of de materialen geaccepteerd worden. Hierbij wordt uitgegaan van de door de vervoerder verstrekte gegevens en de door de weegbrugmedewerker uitgevoerde visuele en organoleptische inspectie op het materiaal. De beheerder is ten allen tijde gerechtigd aangevoerde materialen te weigeren.

Van alle aangeboden materialen wordt de hoeveelheid door weging bepaald met behulp van de weegbrug.
Van elke aangevoerde en geaccepteerde vracht dient een compleet ingevulde begeleidingsbrief opgemaakt te zijn.

Na acceptatie en weging mag het aangevoerde materiaal worden gedeponeerd.

Na het storten wordt de visuele en organoleptische keuring herhaald. (2e acceptant)

Hierbij dient de aanbieder/vervoerder de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

Acceptatie

Alleen bewerkbare steenachtige afvalstoffen worden geaccepteerd. In het aangeboden puin mag niet meer dan

 • 5% zand/grond
 • 1% niet steenachtig materiaal (plastic, rubber. polystyreen en dergelijke)
 • 0,1 % verteerbaar organisch materiaal zoals hout, touw, papier. plantenresten enz. aanwezig zijn.

Ter acceptatie van asfaltpuin(schollen) is minimaal een PAK-analyse vereist, tenzij uit de bestek- cq. aanleggegevens van het gesloopte object blijkt dat er geen PAK houdend materiaal is toegepast.

Bij partijen kleiner dan 25 ton (afkomstig uit één werk) kan met behulp van de PAK-detectorproef worden aangetoond dat het wel of niet teerhoudend is.

Steenachtige afvalstoffen afkomstig van een op basis van SVMS-007 gecertificeerde sloopaannemer of gelijkwaardig worden geacht aan de acceptatiecriteria te voldoen.

Verontreinigingen

De steenachtige afvalstoffen worden per vracht beoordeelt en mogen (visueel herkenbaar) geen voor het milieu schadelijke stoffen bevatten:

 • Asbest of asbesthoudende (asbestverdachte) producten
 • Huisvuil, zwerfvuil of klein chemisch afval
 • Gevaarlijke afvalstoffen
 • Dakbedekkingmaterialen, dakmastiek, dakgrind
 • Puin verontreinigd met roet en of minerale olie
 • Puin met teerhoudend asfalt
 • Verontreinigde grond
 • Gips

Indien bovengenoemde verontreinigingen bij het aanbieden, dan wel bij het be- en verwerken van

het afval wordt aangetroffen dient het aangeboden materiaal terstond door de aanbieder te worden verwijderd. Bij het in gebreke blijven van de aanbieder/ vervoerder zal dit door de ontvanger worden uitgevoerd, waarbij alle daaruit voortvloeiende kosten zullen worden voldaan door de aanbieder/vervoerder.

Aansprakelijkheid

De aanbieder blijft zolang aansprakelijk voor het aangeboden steenachtig afval totdat het afval gecontroleerd en geaccepteerd is door de ontvanger. Controle geschied binnen vijf werkdagen.

De aanbieder verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan met de voorwaarden, welke op de ontvangende inrichting voor het door hem aangeboden steenachtige afval gelden, door te tekenen van de weegbon.

ACCEPTATIEREGLEMENT GROENAFVAL

Acceptatiereglement voor groenafval aangeboden binnen de inrichting van van der Wiel Transport BV voor de locatie Beetsterweg te Nijbeets.

Verklaring van begrippen

Aanbieder:           Degene door wie of namens wie afvalstoffen ter verwerking wordt aangeboden.

Vervoerder:         Degene, die de afvalstoffen feitelijk aanvoert.

Beheerder:          Degene, die het beheer over de inrichting of de door deze aangewezen vertegenwoordiger(s)

Afvalstoffen:        Alle stoffen, waarvan de houder zich, met het oog op de verwerking ervan, ontdoet, voornemens is te ontdoen of zich moet ontdoen.

Groen Afval:

 • Hekkelmateriaal;
 • Bermmateriaal;
 • Plantsoenafval en snoeihout (zoals gras, plantenresten, takken en bladeren);
 • Overtollig landbouwgewas.

Openingstijden

De openingstijden van de inrichtingen voor het aanbieden van groenafval zijn: maandag t/m vrijdag van 7:00 uur tot 16:00 uur.

Aanbieden en aanbiedingsprocedure

Afvalstoffen moeten zodanig worden aangevoerd, dat ze geen aanleiding geven tot verstuiving en dat onderweg niets van de lading verloren gaat.

De vervoerder van de afvalstoffen moet zich melden bij de weegbrugmedewerker op de weegbrug.

De weegbrugmedewerker beoordeelt of de materialen geaccepteerd worden. Hierbij wordt uitgegaan van de door de vervoerder te verstrekken gegevens en de door de weegbrugmedewerker uitgevoerde visuele en organoleptische inspectie op het materiaal. Van alle aangeboden materialen wordt de hoeveelheid door weging bepaald met behulp van de weegbrug. Van elke aangevoerde en geaccepteerde vracht dient een compleet ingevulde begeleidingsbrief opgemaakt te zijn. Na 1e acceptatie en weging mag het aangevoerde materiaal worden gedeponeerd, waarna (eventueel) een 2e organoleptische inspectie plaatsvindt ten behoeve van definitieve acceptatie. De weegbrugmedewerker is ten allen tijde gerechtigd aangevoerde materialen te weigeren.

Onrechtmatigheden/Verontreinigingen

Het groenafval wordt per vracht beoordeelt en mag (visueel herkenbaar) geen componenten bevatten die de kwaliteit van het te produceren groencompost dusdanig nadelig beïnvloeden dat de afkeurcriteria op het gerede compost moet worden gehanteerd. Groenafval afkomstig van Iepen/Olmen (Ulmus) en GFT worden niet geaccepteerd.

Indien bovengenoemde verontreinigingen/ onrechtmatigheden bij het aanbieden van het afval wordt aangetroffen, wordt de aanbieder direct op de hoogte gesteld. De aanbieder dient het aangeboden materiaal terstond terug te nemen dan wel op te halen, eventuele extra kosten worden in rekening gebracht. Indien wordt besloten de partij apart op te slaan op het composteerterrein (voorzien van identificatiekenmerk) wordt de partij op korte termijn doch uiterlijk binnen 3 maanden verwijderd dan wel verwerkt.

Aansprakelijkheid

De aanbieder blijft zolang aansprakelijk voor het aangeboden groenafval totdat het afval gecontroleerd en geaccepteerd is door de ontvanger.

De aanbieder verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan met de voorwaarden, welke op de ontvangende inrichting voor het door hem aangeboden groenafval gelden, door het tekenen van de weegbon.

Op al onze leveringen en transporten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden.


Van der Wiel Transport BV

Postbus 332, 9200 AH Drachten
De Meerpaal 11, 9206 AJ Drachten

Telefoon +31(0)512 586200
Fax +31(0)512 586201

E-mail: transport@vanderwiel.nl
Internet: www.vanderwiel.nl

Meer informatie?

Van der Wiel Holding adviseert, regisseert en realiseert. Heeft u vragen of interesse? Onze experts staan voor u klaar.

Contact opnemen